A 0.9-V, 150-MHz, 10-mW, 4 mm2, 2-D Discrete Cosine Transform Core Processor with Variable Threshold-Voltage (VT) Scheme

Tadahiro Kuroda, Tetsuya Fujita, Shinji Mita, Tetsu Nagamatsu, Shinichi Yoshioka, Kojiro Suzuki, Fumihiko Sano, Masayuki Norishima, Masayuki Murota, Makoto Kako, Masaaki Kinugawa, Masakazu Kakumu, Takayasu Sakurai

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Fingerprint Dive into the research topics of 'A 0.9-V, 150-MHz, 10-mW, 4 mm<sup>2</sup>, 2-D Discrete Cosine Transform Core Processor with Variable Threshold-Voltage (VT) Scheme'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science