A consideration for efficient unrelated hematopoietic stem cell source acquisition—from an experience of Japan

Satoshi Nishiwaki, Koichi Miyamura, Yoshinobu Kanda, Minoko Takanashi, Naoyuki Uchida, Takahiro Fukuda, Kazuhiro Ikegame, Kazuteru Ohashi, Tetsuya Eto, Yukiyasu Ozawa, Souichi Shiratori, Koji Iwato, Ken ichi Matsuoka, Michihiro Hidaka, Tatsuo Ichinohe, Yoshiko Atsuta, Yoshihisa Kodera, Shinichiro Okamoto

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'A consideration for efficient unrelated hematopoietic stem cell source acquisition—from an experience of Japan'. Together they form a unique fingerprint.