Amendment of the Japanese Consensus Guidelines for Autoimmune Pancreatitis, 2013 II. Extrapancreatic lesions, differential diagnosis

Shigeyuki Kawa, Kazuichi Okazaki, Terumi Kamisawa, Keishi Kubo, Hirotaka Ohara, Osamu Hasebe, Yasunari Fujinaga, Atsushi Irisawa, Kenji Notohara, Tetsuhide Ito, Kazuo Inui, Hiroyuki Irie, Takayoshi Nishino, Isao Nishimori, Shigeki Tanaka, Toshimasa Nishiyama, Koichi Suda, Keiko Shiratori, Masao Tanaka, Tooru ShimosegawaHiroshi Yamamoto, Kazushige Uchida, Atsushi Kanno, Kensuke Kubota, Shigeru Ko, Junichi Sakagami, Kyoko Shimizu, Masanori Sugiyama, Minoru Tada, Takahiro Nakazawa, Hirokazu Nishino, Hideaki Hamano, Yoshiki Hirooka, Kenji Hirano, Atsushi Masamune, Atsuhiro Masuda, Nobumasa Mizuno, Koji Yamaguchi, Hitoshi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Amendment of the Japanese Consensus Guidelines for Autoimmune Pancreatitis, 2013 II. Extrapancreatic lesions, differential diagnosis'. Together they form a unique fingerprint.