Correlation between lateralization index of adrenalvenoussamplingandstandardized outcome in primary aldosteronism

Hironobu Umakoshi, Mika Tsuiki, Maki Yokomoto-Umakoshi, Yoshiyu Takeda, Yoneda Takashi, Isao Kurihara, Hiroshi Itoh, Takuyuki Katabami, Takamasa Ichijo, Norio Wada, Yui Shibayama, Takanobu Yoshimoto, Kenji Ashida, Yoshihiro Ogawa, Junji Kawashima, Masakatsu Sone, Nobuya Inagaki, Katsutoshi Takahashi, Minemori Watanabe, Yuichi MatsudaHiroki Kobayashi, Hirotaka Shibata, Kohei Kamemura, Michio Otsuki, Yuichi Fujii, Koichi Yamamto, Atsushi Ogo, Shintaro Okamura, Shozo Miyauchi, Tomikazu Fukuoka, Shoichiro Izawa, Toshihiko Yanase, Shigeatsu Hashimoto, Masanobu Yamada, Yuichiro Yoshikawa, Tatsuya Kai, Tomoko Suzuki, Takashi Kawamura, Mitsuhide Naruse

Research output: Contribution to journalArticle

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Correlation between lateralization index of adrenalvenoussamplingandstandardized outcome in primary aldosteronism'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences