DECIGO and DECIGO pathfinder

Masaki Ando, Seiji Kawamura, Naoki Seto, Shuichi Sato, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Takeshi Takashima, Ikkoh Funaki, Kenji Numata, Nobuyuki Kanda, Takahiro Tanaka, Kunihito Ioka, Kazuhiro Agatsuma, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu EbisuzakiYumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Kiwamu Izumi, Isao Kawano, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Umpei Miyamoto, Shinji Miyoki, Mutsuko Morimoto, Toshiyuki Morisawa, Shigenori Moriwaki, Shinji Mukohyama, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Masahiro Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Kazuhiro Nakazawa, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Kenshi Okada, Norio Okada, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Ryo Saito, Masaaki Sakagami, Shin Ichiro Sakai, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Rieko Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Fuminobu Takahashi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Ryuichi Takahashi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Yasuo Torii, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Masayoshi Utashima, Yaka Wakabayashi, Kent Yagi, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'Ichi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino, Ke Xun Sun

Research output: Contribution to journalArticle

28 Citations (Scopus)

Abstract

A space gravitational-wave antenna, DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory), will provide fruitful insights into the universe, particularly on the formation mechanism of supermassive black holes, dark energy and the inflation of the universe. In the current pre-conceptual design, DECIGO will be comprising four interferometer units; each interferometer unit will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation. Since DECIGO will be an extremely challenging mission with high-precision formation flight with long baseline, it is important to increase the technical feasibility before its planned launch in 2027. Thus, we are planning to launch two milestone missions. DECIGO pathfinder (DPF) is the first milestone mission, and key components for DPF are being tested on ground and in orbit. In this paper, we review the conceptual design and current status of DECIGO and DPF.

Original languageEnglish
Article number084010
JournalClassical and Quantum Gravity
Volume27
Issue number8
DOIs
Publication statusPublished - 2010 Apr 19
Externally publishedYes

Fingerprint

gravitational waves
observatories
interferometers
universe
gravitational wave antennas
dark energy
drag
planning
spacecraft
flight
orbits

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

Cite this

Ando, M., Kawamura, S., Seto, N., Sato, S., Nakamura, T., Tsubono, K., ... Sun, K. X. (2010). DECIGO and DECIGO pathfinder. Classical and Quantum Gravity, 27(8), [084010]. https://doi.org/10.1088/0264-9381/27/8/084010

DECIGO and DECIGO pathfinder. / Ando, Masaki; Kawamura, Seiji; Seto, Naoki; Sato, Shuichi; Nakamura, Takashi; Tsubono, Kimio; Takashima, Takeshi; Funaki, Ikkoh; Numata, Kenji; Kanda, Nobuyuki; Tanaka, Takahiro; Ioka, Kunihito; Agatsuma, Kazuhiro; Aoyanagi, Koh Suke; Arai, Koji; Araya, Akito; Asada, Hideki; Aso, Yoichi; Chiba, Takeshi; Ebisuzaki, Toshikazu; Ejiri, Yumiko; Enoki, Motohiro; Eriguchi, Yoshiharu; Fujimoto, Masa Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Harada, Tomohiro; Hashimoto, Tatsuaki; Hayama, Kazuhiro; Hikida, Wataru; Himemoto, Yoshiaki; Hirabayashi, Hisashi; Hiramatsu, Takashi; Hong, Feng Lei; Horisawa, Hideyuki; Hosokawa, Mizuhiko; Ichiki, Kiyotomo; Ikegami, Takeshi; Inoue, Kaiki T.; Ishidoshiro, Koji; Ishihara, Hideki; Ishikawa, Takehiko; Ishizaki, Hideharu; Ito, Hiroyuki; Itoh, Yousuke; Izumi, Kiwamu; Kawano, Isao; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kishimoto, Naoko; Kiuchi, Kenta; Kobayashi, Shiho; Kohri, Kazunori; Koizumi, Hiroyuki; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kokuyama, Wataru; Kotake, Kei; Kozai, Yoshihide; Kunimori, Hiroo; Kuninaka, Hitoshi; Kuroda, Kazuaki; Maeda, Kei Ichi; Matsuhara, Hideo; Mino, Yasushi; Miyakawa, Osamu; Miyamoto, Umpei; Miyoki, Shinji; Morimoto, Mutsuko; Morisawa, Toshiyuki; Moriwaki, Shigenori; Mukohyama, Shinji; Musha, Mitsuru; Nagano, Shigeo; Naito, Isao; Nakamura, Kouji; Nakamura, Masahiro; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Kenichi; Nakasuka, Shinichi; Nakayama, Yoshinori; Nakazawa, Kazuhiro; Nishida, Erina; Nishiyama, Kazutaka; Nishizawa, Atsushi; Niwa, Yoshito; Noumi, Taiga; Obuchi, Yoshiyuki; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Ohkawa, Masashi; Okada, Kenshi; Okada, Norio; Oohara, Kenichi; Sago, Norichika; Saijo, Motoyuki; Saito, Ryo; Sakagami, Masaaki; Sakai, Shin Ichiro; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Takashi; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Somiya, Kentaro; Sotani, Hajime; Sugiyama, Naoshi; Suwa, Yudai; Suzuki, Rieko; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Fuminobu; Takahashi, Kakeru; Takahashi, Keitaro; Takahashi, Ryutaro; Takahashi, Ryuichi; Takahashi, Tadayuki; Takahashi, Hirotaka; Akiteru, Takamori; Takano, Tadashi; Taniguchi, Keisuke; Taruya, Atsushi; Tashiro, Hiroyuki; Torii, Yasuo; Toyoshima, Morio; Tsujikawa, Shinji; Tsunesada, Yoshiki; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken Ichi; Utashima, Masayoshi; Wakabayashi, Yaka; Yagi, Kent; Yamakawa, Hiroshi; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yokoyama, Jun'Ichi; Yoo, Chul Moon; Yoshida, Shijun; Yoshino, Taizoh; Sun, Ke Xun.

In: Classical and Quantum Gravity, Vol. 27, No. 8, 084010, 19.04.2010.

Research output: Contribution to journalArticle

Ando, M, Kawamura, S, Seto, N, Sato, S, Nakamura, T, Tsubono, K, Takashima, T, Funaki, I, Numata, K, Kanda, N, Tanaka, T, Ioka, K, Agatsuma, K, Aoyanagi, KS, Arai, K, Araya, A, Asada, H, Aso, Y, Chiba, T, Ebisuzaki, T, Ejiri, Y, Enoki, M, Eriguchi, Y, Fujimoto, MK, Fujita, R, Fukushima, M, Futamase, T, Harada, T, Hashimoto, T, Hayama, K, Hikida, W, Himemoto, Y, Hirabayashi, H, Hiramatsu, T, Hong, FL, Horisawa, H, Hosokawa, M, Ichiki, K, Ikegami, T, Inoue, KT, Ishidoshiro, K, Ishihara, H, Ishikawa, T, Ishizaki, H, Ito, H, Itoh, Y, Izumi, K, Kawano, I, Kawashima, N, Kawazoe, F, Kishimoto, N, Kiuchi, K, Kobayashi, S, Kohri, K, Koizumi, H, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kokuyama, W, Kotake, K, Kozai, Y, Kunimori, H, Kuninaka, H, Kuroda, K, Maeda, KI, Matsuhara, H, Mino, Y, Miyakawa, O, Miyamoto, U, Miyoki, S, Morimoto, M, Morisawa, T, Moriwaki, S, Mukohyama, S, Musha, M, Nagano, S, Naito, I, Nakamura, K, Nakamura, M, Nakano, H, Nakao, K, Nakasuka, S, Nakayama, Y, Nakazawa, K, Nishida, E, Nishiyama, K, Nishizawa, A, Niwa, Y, Noumi, T, Obuchi, Y, Ohashi, M, Ohishi, N, Ohkawa, M, Okada, K, Okada, N, Oohara, K, Sago, N, Saijo, M, Saito, R, Sakagami, M, Sakai, SI, Sakata, S, Sasaki, M, Sato, T, Shibata, M, Shinkai, H, Somiya, K, Sotani, H, Sugiyama, N, Suwa, Y, Suzuki, R, Tagoshi, H, Takahashi, F, Takahashi, K, Takahashi, K, Takahashi, R, Takahashi, R, Takahashi, T, Takahashi, H, Akiteru, T, Takano, T, Taniguchi, K, Taruya, A, Tashiro, H, Torii, Y, Toyoshima, M, Tsujikawa, S, Tsunesada, Y, Ueda, A, Ueda, KI, Utashima, M, Wakabayashi, Y, Yagi, K, Yamakawa, H, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yokoyama, JI, Yoo, CM, Yoshida, S, Yoshino, T & Sun, KX 2010, 'DECIGO and DECIGO pathfinder', Classical and Quantum Gravity, vol. 27, no. 8, 084010. https://doi.org/10.1088/0264-9381/27/8/084010
Ando M, Kawamura S, Seto N, Sato S, Nakamura T, Tsubono K et al. DECIGO and DECIGO pathfinder. Classical and Quantum Gravity. 2010 Apr 19;27(8). 084010. https://doi.org/10.1088/0264-9381/27/8/084010
Ando, Masaki ; Kawamura, Seiji ; Seto, Naoki ; Sato, Shuichi ; Nakamura, Takashi ; Tsubono, Kimio ; Takashima, Takeshi ; Funaki, Ikkoh ; Numata, Kenji ; Kanda, Nobuyuki ; Tanaka, Takahiro ; Ioka, Kunihito ; Agatsuma, Kazuhiro ; Aoyanagi, Koh Suke ; Arai, Koji ; Araya, Akito ; Asada, Hideki ; Aso, Yoichi ; Chiba, Takeshi ; Ebisuzaki, Toshikazu ; Ejiri, Yumiko ; Enoki, Motohiro ; Eriguchi, Yoshiharu ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fujita, Ryuichi ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Harada, Tomohiro ; Hashimoto, Tatsuaki ; Hayama, Kazuhiro ; Hikida, Wataru ; Himemoto, Yoshiaki ; Hirabayashi, Hisashi ; Hiramatsu, Takashi ; Hong, Feng Lei ; Horisawa, Hideyuki ; Hosokawa, Mizuhiko ; Ichiki, Kiyotomo ; Ikegami, Takeshi ; Inoue, Kaiki T. ; Ishidoshiro, Koji ; Ishihara, Hideki ; Ishikawa, Takehiko ; Ishizaki, Hideharu ; Ito, Hiroyuki ; Itoh, Yousuke ; Izumi, Kiwamu ; Kawano, Isao ; Kawashima, Nobuki ; Kawazoe, Fumiko ; Kishimoto, Naoko ; Kiuchi, Kenta ; Kobayashi, Shiho ; Kohri, Kazunori ; Koizumi, Hiroyuki ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kokuyama, Wataru ; Kotake, Kei ; Kozai, Yoshihide ; Kunimori, Hiroo ; Kuninaka, Hitoshi ; Kuroda, Kazuaki ; Maeda, Kei Ichi ; Matsuhara, Hideo ; Mino, Yasushi ; Miyakawa, Osamu ; Miyamoto, Umpei ; Miyoki, Shinji ; Morimoto, Mutsuko ; Morisawa, Toshiyuki ; Moriwaki, Shigenori ; Mukohyama, Shinji ; Musha, Mitsuru ; Nagano, Shigeo ; Naito, Isao ; Nakamura, Kouji ; Nakamura, Masahiro ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Kenichi ; Nakasuka, Shinichi ; Nakayama, Yoshinori ; Nakazawa, Kazuhiro ; Nishida, Erina ; Nishiyama, Kazutaka ; Nishizawa, Atsushi ; Niwa, Yoshito ; Noumi, Taiga ; Obuchi, Yoshiyuki ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Ohkawa, Masashi ; Okada, Kenshi ; Okada, Norio ; Oohara, Kenichi ; Sago, Norichika ; Saijo, Motoyuki ; Saito, Ryo ; Sakagami, Masaaki ; Sakai, Shin Ichiro ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Sato, Takashi ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Somiya, Kentaro ; Sotani, Hajime ; Sugiyama, Naoshi ; Suwa, Yudai ; Suzuki, Rieko ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Fuminobu ; Takahashi, Kakeru ; Takahashi, Keitaro ; Takahashi, Ryutaro ; Takahashi, Ryuichi ; Takahashi, Tadayuki ; Takahashi, Hirotaka ; Akiteru, Takamori ; Takano, Tadashi ; Taniguchi, Keisuke ; Taruya, Atsushi ; Tashiro, Hiroyuki ; Torii, Yasuo ; Toyoshima, Morio ; Tsujikawa, Shinji ; Tsunesada, Yoshiki ; Ueda, Akitoshi ; Ueda, Ken Ichi ; Utashima, Masayoshi ; Wakabayashi, Yaka ; Yagi, Kent ; Yamakawa, Hiroshi ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yokoyama, Jun'Ichi ; Yoo, Chul Moon ; Yoshida, Shijun ; Yoshino, Taizoh ; Sun, Ke Xun. / DECIGO and DECIGO pathfinder. In: Classical and Quantum Gravity. 2010 ; Vol. 27, No. 8.
@article{ab8d19eb520d428f95c58a1970e53af9,
title = "DECIGO and DECIGO pathfinder",
abstract = "A space gravitational-wave antenna, DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory), will provide fruitful insights into the universe, particularly on the formation mechanism of supermassive black holes, dark energy and the inflation of the universe. In the current pre-conceptual design, DECIGO will be comprising four interferometer units; each interferometer unit will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation. Since DECIGO will be an extremely challenging mission with high-precision formation flight with long baseline, it is important to increase the technical feasibility before its planned launch in 2027. Thus, we are planning to launch two milestone missions. DECIGO pathfinder (DPF) is the first milestone mission, and key components for DPF are being tested on ground and in orbit. In this paper, we review the conceptual design and current status of DECIGO and DPF.",
author = "Masaki Ando and Seiji Kawamura and Naoki Seto and Shuichi Sato and Takashi Nakamura and Kimio Tsubono and Takeshi Takashima and Ikkoh Funaki and Kenji Numata and Nobuyuki Kanda and Takahiro Tanaka and Kunihito Ioka and Kazuhiro Agatsuma and Aoyanagi, {Koh Suke} and Koji Arai and Akito Araya and Hideki Asada and Yoichi Aso and Takeshi Chiba and Toshikazu Ebisuzaki and Yumiko Ejiri and Motohiro Enoki and Yoshiharu Eriguchi and Fujimoto, {Masa Katsu} and Ryuichi Fujita and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Tomohiro Harada and Tatsuaki Hashimoto and Kazuhiro Hayama and Wataru Hikida and Yoshiaki Himemoto and Hisashi Hirabayashi and Takashi Hiramatsu and Hong, {Feng Lei} and Hideyuki Horisawa and Mizuhiko Hosokawa and Kiyotomo Ichiki and Takeshi Ikegami and Inoue, {Kaiki T.} and Koji Ishidoshiro and Hideki Ishihara and Takehiko Ishikawa and Hideharu Ishizaki and Hiroyuki Ito and Yousuke Itoh and Kiwamu Izumi and Isao Kawano and Nobuki Kawashima and Fumiko Kawazoe and Naoko Kishimoto and Kenta Kiuchi and Shiho Kobayashi and Kazunori Kohri and Hiroyuki Koizumi and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Wataru Kokuyama and Kei Kotake and Yoshihide Kozai and Hiroo Kunimori and Hitoshi Kuninaka and Kazuaki Kuroda and Maeda, {Kei Ichi} and Hideo Matsuhara and Yasushi Mino and Osamu Miyakawa and Umpei Miyamoto and Shinji Miyoki and Mutsuko Morimoto and Toshiyuki Morisawa and Shigenori Moriwaki and Shinji Mukohyama and Mitsuru Musha and Shigeo Nagano and Isao Naito and Kouji Nakamura and Masahiro Nakamura and Hiroyuki Nakano and Kenichi Nakao and Shinichi Nakasuka and Yoshinori Nakayama and Kazuhiro Nakazawa and Erina Nishida and Kazutaka Nishiyama and Atsushi Nishizawa and Yoshito Niwa and Taiga Noumi and Yoshiyuki Obuchi and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Masashi Ohkawa and Kenshi Okada and Norio Okada and Kenichi Oohara and Norichika Sago and Motoyuki Saijo and Ryo Saito and Masaaki Sakagami and Sakai, {Shin Ichiro} and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Takashi Sato and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Kentaro Somiya and Hajime Sotani and Naoshi Sugiyama and Yudai Suwa and Rieko Suzuki and Hideyuki Tagoshi and Fuminobu Takahashi and Kakeru Takahashi and Keitaro Takahashi and Ryutaro Takahashi and Ryuichi Takahashi and Tadayuki Takahashi and Hirotaka Takahashi and Takamori Akiteru and Tadashi Takano and Keisuke Taniguchi and Atsushi Taruya and Hiroyuki Tashiro and Yasuo Torii and Morio Toyoshima and Shinji Tsujikawa and Yoshiki Tsunesada and Akitoshi Ueda and Ueda, {Ken Ichi} and Masayoshi Utashima and Yaka Wakabayashi and Kent Yagi and Hiroshi Yamakawa and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Jun'Ichi Yokoyama and Yoo, {Chul Moon} and Shijun Yoshida and Taizoh Yoshino and Sun, {Ke Xun}",
year = "2010",
month = "4",
day = "19",
doi = "10.1088/0264-9381/27/8/084010",
language = "English",
volume = "27",
journal = "Classical and Quantum Gravity",
issn = "0264-9381",
publisher = "IOP Publishing Ltd.",
number = "8",

}

TY - JOUR

T1 - DECIGO and DECIGO pathfinder

AU - Ando, Masaki

AU - Kawamura, Seiji

AU - Seto, Naoki

AU - Sato, Shuichi

AU - Nakamura, Takashi

AU - Tsubono, Kimio

AU - Takashima, Takeshi

AU - Funaki, Ikkoh

AU - Numata, Kenji

AU - Kanda, Nobuyuki

AU - Tanaka, Takahiro

AU - Ioka, Kunihito

AU - Agatsuma, Kazuhiro

AU - Aoyanagi, Koh Suke

AU - Arai, Koji

AU - Araya, Akito

AU - Asada, Hideki

AU - Aso, Yoichi

AU - Chiba, Takeshi

AU - Ebisuzaki, Toshikazu

AU - Ejiri, Yumiko

AU - Enoki, Motohiro

AU - Eriguchi, Yoshiharu

AU - Fujimoto, Masa Katsu

AU - Fujita, Ryuichi

AU - Fukushima, Mitsuhiro

AU - Futamase, Toshifumi

AU - Harada, Tomohiro

AU - Hashimoto, Tatsuaki

AU - Hayama, Kazuhiro

AU - Hikida, Wataru

AU - Himemoto, Yoshiaki

AU - Hirabayashi, Hisashi

AU - Hiramatsu, Takashi

AU - Hong, Feng Lei

AU - Horisawa, Hideyuki

AU - Hosokawa, Mizuhiko

AU - Ichiki, Kiyotomo

AU - Ikegami, Takeshi

AU - Inoue, Kaiki T.

AU - Ishidoshiro, Koji

AU - Ishihara, Hideki

AU - Ishikawa, Takehiko

AU - Ishizaki, Hideharu

AU - Ito, Hiroyuki

AU - Itoh, Yousuke

AU - Izumi, Kiwamu

AU - Kawano, Isao

AU - Kawashima, Nobuki

AU - Kawazoe, Fumiko

AU - Kishimoto, Naoko

AU - Kiuchi, Kenta

AU - Kobayashi, Shiho

AU - Kohri, Kazunori

AU - Koizumi, Hiroyuki

AU - Kojima, Yasufumi

AU - Kokeyama, Keiko

AU - Kokuyama, Wataru

AU - Kotake, Kei

AU - Kozai, Yoshihide

AU - Kunimori, Hiroo

AU - Kuninaka, Hitoshi

AU - Kuroda, Kazuaki

AU - Maeda, Kei Ichi

AU - Matsuhara, Hideo

AU - Mino, Yasushi

AU - Miyakawa, Osamu

AU - Miyamoto, Umpei

AU - Miyoki, Shinji

AU - Morimoto, Mutsuko

AU - Morisawa, Toshiyuki

AU - Moriwaki, Shigenori

AU - Mukohyama, Shinji

AU - Musha, Mitsuru

AU - Nagano, Shigeo

AU - Naito, Isao

AU - Nakamura, Kouji

AU - Nakamura, Masahiro

AU - Nakano, Hiroyuki

AU - Nakao, Kenichi

AU - Nakasuka, Shinichi

AU - Nakayama, Yoshinori

AU - Nakazawa, Kazuhiro

AU - Nishida, Erina

AU - Nishiyama, Kazutaka

AU - Nishizawa, Atsushi

AU - Niwa, Yoshito

AU - Noumi, Taiga

AU - Obuchi, Yoshiyuki

AU - Ohashi, Masatake

AU - Ohishi, Naoko

AU - Ohkawa, Masashi

AU - Okada, Kenshi

AU - Okada, Norio

AU - Oohara, Kenichi

AU - Sago, Norichika

AU - Saijo, Motoyuki

AU - Saito, Ryo

AU - Sakagami, Masaaki

AU - Sakai, Shin Ichiro

AU - Sakata, Shihori

AU - Sasaki, Misao

AU - Sato, Takashi

AU - Shibata, Masaru

AU - Shinkai, Hisaaki

AU - Somiya, Kentaro

AU - Sotani, Hajime

AU - Sugiyama, Naoshi

AU - Suwa, Yudai

AU - Suzuki, Rieko

AU - Tagoshi, Hideyuki

AU - Takahashi, Fuminobu

AU - Takahashi, Kakeru

AU - Takahashi, Keitaro

AU - Takahashi, Ryutaro

AU - Takahashi, Ryuichi

AU - Takahashi, Tadayuki

AU - Takahashi, Hirotaka

AU - Akiteru, Takamori

AU - Takano, Tadashi

AU - Taniguchi, Keisuke

AU - Taruya, Atsushi

AU - Tashiro, Hiroyuki

AU - Torii, Yasuo

AU - Toyoshima, Morio

AU - Tsujikawa, Shinji

AU - Tsunesada, Yoshiki

AU - Ueda, Akitoshi

AU - Ueda, Ken Ichi

AU - Utashima, Masayoshi

AU - Wakabayashi, Yaka

AU - Yagi, Kent

AU - Yamakawa, Hiroshi

AU - Yamamoto, Kazuhiro

AU - Yamazaki, Toshitaka

AU - Yokoyama, Jun'Ichi

AU - Yoo, Chul Moon

AU - Yoshida, Shijun

AU - Yoshino, Taizoh

AU - Sun, Ke Xun

PY - 2010/4/19

Y1 - 2010/4/19

N2 - A space gravitational-wave antenna, DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory), will provide fruitful insights into the universe, particularly on the formation mechanism of supermassive black holes, dark energy and the inflation of the universe. In the current pre-conceptual design, DECIGO will be comprising four interferometer units; each interferometer unit will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation. Since DECIGO will be an extremely challenging mission with high-precision formation flight with long baseline, it is important to increase the technical feasibility before its planned launch in 2027. Thus, we are planning to launch two milestone missions. DECIGO pathfinder (DPF) is the first milestone mission, and key components for DPF are being tested on ground and in orbit. In this paper, we review the conceptual design and current status of DECIGO and DPF.

AB - A space gravitational-wave antenna, DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory), will provide fruitful insights into the universe, particularly on the formation mechanism of supermassive black holes, dark energy and the inflation of the universe. In the current pre-conceptual design, DECIGO will be comprising four interferometer units; each interferometer unit will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation. Since DECIGO will be an extremely challenging mission with high-precision formation flight with long baseline, it is important to increase the technical feasibility before its planned launch in 2027. Thus, we are planning to launch two milestone missions. DECIGO pathfinder (DPF) is the first milestone mission, and key components for DPF are being tested on ground and in orbit. In this paper, we review the conceptual design and current status of DECIGO and DPF.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=77950840284&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=77950840284&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1088/0264-9381/27/8/084010

DO - 10.1088/0264-9381/27/8/084010

M3 - Article

AN - SCOPUS:77950840284

VL - 27

JO - Classical and Quantum Gravity

JF - Classical and Quantum Gravity

SN - 0264-9381

IS - 8

M1 - 084010

ER -