DECIGO pathfinder

Masaki Ando, Seiji Kawamura, Shuichi Sato, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Akito Araya, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Kenji Numata, Shin Ichiro Sakai, Naoki Seto, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kazuhiro Agatsuma, Koh Suke Aoyanagi, Koji AraiHideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Mutsuko Morimoto, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Norio Okada, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Rieko Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Fuminobu Takahashi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Ryuichi Takahashi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Yasuo Torii, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Masayoshi Utashima, Yaka Wakabayashi, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

Research output: Contribution to journalArticle

14 Citations (Scopus)

Abstract

DECIGO pathfinder (DPF) is a milestone satellite mission for DECIGO (DECihertz Interferometer Gravitational wave Observatory), which is a future space gravitational wave antenna. DECIGO is expected to provide fruitful insights into the universe, particularly about dark energy, the formation mechanism of supermassive black holes and the inflation of the universe. Since DECIGO will be an extremely challenging mission, which will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation, it is important to increase the technical feasibility of DECIGO before its planned launch in 2024. Thus, we are planning to launch two milestone missions: DPF and pre-DECIGO. In this paper, we review the conceptual design and current status of the first milestone mission, DPF.

Original languageEnglish
Article number094019
JournalClassical and Quantum Gravity
Volume26
Issue number9
DOIs
Publication statusPublished - 2009 May 7
Externally publishedYes

Fingerprint

gravitational waves
observatories
interferometers
universe
gravitational wave antennas
dark energy
drag
planning
spacecraft

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

Cite this

Ando, M., Kawamura, S., Sato, S., Nakamura, T., Tsubono, K., Araya, A., ... Yoshino, T. (2009). DECIGO pathfinder. Classical and Quantum Gravity, 26(9), [094019]. https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/9/094019

DECIGO pathfinder. / Ando, Masaki; Kawamura, Seiji; Sato, Shuichi; Nakamura, Takashi; Tsubono, Kimio; Araya, Akito; Funaki, Ikkoh; Ioka, Kunihito; Kanda, Nobuyuki; Moriwaki, Shigenori; Musha, Mitsuru; Nakazawa, Kazuhiro; Numata, Kenji; Sakai, Shin Ichiro; Seto, Naoki; Takashima, Takeshi; Tanaka, Takahiro; Agatsuma, Kazuhiro; Aoyanagi, Koh Suke; Arai, Koji; Asada, Hideki; Aso, Yoichi; Chiba, Takeshi; Ebisuzaki, Toshikazu; Ejiri, Yumiko; Enoki, Motohiro; Eriguchi, Yoshiharu; Fujimoto, Masa Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Ganzu, Katsuhiko; Harada, Tomohiro; Hashimoto, Tatsuaki; Hayama, Kazuhiro; Hikida, Wataru; Himemoto, Yoshiaki; Hirabayashi, Hisashi; Hiramatsu, Takashi; Hong, Feng Lei; Horisawa, Hideyuki; Hosokawa, Mizuhiko; Ichiki, Kiyotomo; Ikegami, Takeshi; Inoue, Kaiki T.; Ishidoshiro, Koji; Ishihara, Hideki; Ishikawa, Takehiko; Ishizaki, Hideharu; Ito, Hiroyuki; Itoh, Yousuke; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kishimoto, Naoko; Kiuchi, Kenta; Kobayashi, Shiho; Kohri, Kazunori; Koizumi, Hiroyuki; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kokuyama, Wataru; Kotake, Kei; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kunimori, Hiroo; Kuninaka, Hitoshi; Kuroda, Kazuaki; Maeda, Kei Ichi; Matsuhara, Hideo; Mino, Yasushi; Miyakawa, Osamu; Miyoki, Shinji; Morimoto, Mutsuko; Morioka, Tomoko; Morisawa, Toshiyuki; Mukohyama, Shinji; Nagano, Shigeo; Naito, Isao; Nakamura, Kouji; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Kenichi; Nakasuka, Shinichi; Nakayama, Yoshinori; Nishida, Erina; Nishiyama, Kazutaka; Nishizawa, Atsushi; Niwa, Yoshito; Noumi, Taiga; Obuchi, Yoshiyuki; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Ohkawa, Masashi; Okada, Norio; Onozato, Kouji; Oohara, Kenichi; Sago, Norichika; Saijo, Motoyuki; Sakagami, Masaaki; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Takashi; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Somiya, Kentaro; Sotani, Hajime; Sugiyama, Naoshi; Suwa, Yudai; Suzuki, Rieko; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Fuminobu; Takahashi, Kakeru; Takahashi, Keitaro; Takahashi, Ryutaro; Takahashi, Ryuichi; Takahashi, Tadayuki; Takahashi, Hirotaka; Akiteru, Takamori; Takano, Tadashi; Taniguchi, Keisuke; Taruya, Atsushi; Tashiro, Hiroyuki; Torii, Yasuo; Toyoshima, Morio; Tsujikawa, Shinji; Tsunesada, Yoshiki; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken Ichi; Utashima, Masayoshi; Wakabayashi, Yaka; Yamakawa, Hiroshi; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yokoyama, Jun'ichi; Yoo, Chul Moon; Yoshida, Shijun; Yoshino, Taizoh.

In: Classical and Quantum Gravity, Vol. 26, No. 9, 094019, 07.05.2009.

Research output: Contribution to journalArticle

Ando, M, Kawamura, S, Sato, S, Nakamura, T, Tsubono, K, Araya, A, Funaki, I, Ioka, K, Kanda, N, Moriwaki, S, Musha, M, Nakazawa, K, Numata, K, Sakai, SI, Seto, N, Takashima, T, Tanaka, T, Agatsuma, K, Aoyanagi, KS, Arai, K, Asada, H, Aso, Y, Chiba, T, Ebisuzaki, T, Ejiri, Y, Enoki, M, Eriguchi, Y, Fujimoto, MK, Fujita, R, Fukushima, M, Futamase, T, Ganzu, K, Harada, T, Hashimoto, T, Hayama, K, Hikida, W, Himemoto, Y, Hirabayashi, H, Hiramatsu, T, Hong, FL, Horisawa, H, Hosokawa, M, Ichiki, K, Ikegami, T, Inoue, KT, Ishidoshiro, K, Ishihara, H, Ishikawa, T, Ishizaki, H, Ito, H, Itoh, Y, Kawashima, N, Kawazoe, F, Kishimoto, N, Kiuchi, K, Kobayashi, S, Kohri, K, Koizumi, H, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kokuyama, W, Kotake, K, Kozai, Y, Kudoh, H, Kunimori, H, Kuninaka, H, Kuroda, K, Maeda, KI, Matsuhara, H, Mino, Y, Miyakawa, O, Miyoki, S, Morimoto, M, Morioka, T, Morisawa, T, Mukohyama, S, Nagano, S, Naito, I, Nakamura, K, Nakano, H, Nakao, K, Nakasuka, S, Nakayama, Y, Nishida, E, Nishiyama, K, Nishizawa, A, Niwa, Y, Noumi, T, Obuchi, Y, Ohashi, M, Ohishi, N, Ohkawa, M, Okada, N, Onozato, K, Oohara, K, Sago, N, Saijo, M, Sakagami, M, Sakata, S, Sasaki, M, Sato, T, Shibata, M, Shinkai, H, Somiya, K, Sotani, H, Sugiyama, N, Suwa, Y, Suzuki, R, Tagoshi, H, Takahashi, F, Takahashi, K, Takahashi, K, Takahashi, R, Takahashi, R, Takahashi, T, Takahashi, H, Akiteru, T, Takano, T, Taniguchi, K, Taruya, A, Tashiro, H, Torii, Y, Toyoshima, M, Tsujikawa, S, Tsunesada, Y, Ueda, A, Ueda, KI, Utashima, M, Wakabayashi, Y, Yamakawa, H, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yokoyama, J, Yoo, CM, Yoshida, S & Yoshino, T 2009, 'DECIGO pathfinder', Classical and Quantum Gravity, vol. 26, no. 9, 094019. https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/9/094019
Ando M, Kawamura S, Sato S, Nakamura T, Tsubono K, Araya A et al. DECIGO pathfinder. Classical and Quantum Gravity. 2009 May 7;26(9). 094019. https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/9/094019
Ando, Masaki ; Kawamura, Seiji ; Sato, Shuichi ; Nakamura, Takashi ; Tsubono, Kimio ; Araya, Akito ; Funaki, Ikkoh ; Ioka, Kunihito ; Kanda, Nobuyuki ; Moriwaki, Shigenori ; Musha, Mitsuru ; Nakazawa, Kazuhiro ; Numata, Kenji ; Sakai, Shin Ichiro ; Seto, Naoki ; Takashima, Takeshi ; Tanaka, Takahiro ; Agatsuma, Kazuhiro ; Aoyanagi, Koh Suke ; Arai, Koji ; Asada, Hideki ; Aso, Yoichi ; Chiba, Takeshi ; Ebisuzaki, Toshikazu ; Ejiri, Yumiko ; Enoki, Motohiro ; Eriguchi, Yoshiharu ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fujita, Ryuichi ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Ganzu, Katsuhiko ; Harada, Tomohiro ; Hashimoto, Tatsuaki ; Hayama, Kazuhiro ; Hikida, Wataru ; Himemoto, Yoshiaki ; Hirabayashi, Hisashi ; Hiramatsu, Takashi ; Hong, Feng Lei ; Horisawa, Hideyuki ; Hosokawa, Mizuhiko ; Ichiki, Kiyotomo ; Ikegami, Takeshi ; Inoue, Kaiki T. ; Ishidoshiro, Koji ; Ishihara, Hideki ; Ishikawa, Takehiko ; Ishizaki, Hideharu ; Ito, Hiroyuki ; Itoh, Yousuke ; Kawashima, Nobuki ; Kawazoe, Fumiko ; Kishimoto, Naoko ; Kiuchi, Kenta ; Kobayashi, Shiho ; Kohri, Kazunori ; Koizumi, Hiroyuki ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kokuyama, Wataru ; Kotake, Kei ; Kozai, Yoshihide ; Kudoh, Hideaki ; Kunimori, Hiroo ; Kuninaka, Hitoshi ; Kuroda, Kazuaki ; Maeda, Kei Ichi ; Matsuhara, Hideo ; Mino, Yasushi ; Miyakawa, Osamu ; Miyoki, Shinji ; Morimoto, Mutsuko ; Morioka, Tomoko ; Morisawa, Toshiyuki ; Mukohyama, Shinji ; Nagano, Shigeo ; Naito, Isao ; Nakamura, Kouji ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Kenichi ; Nakasuka, Shinichi ; Nakayama, Yoshinori ; Nishida, Erina ; Nishiyama, Kazutaka ; Nishizawa, Atsushi ; Niwa, Yoshito ; Noumi, Taiga ; Obuchi, Yoshiyuki ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Ohkawa, Masashi ; Okada, Norio ; Onozato, Kouji ; Oohara, Kenichi ; Sago, Norichika ; Saijo, Motoyuki ; Sakagami, Masaaki ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Sato, Takashi ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Somiya, Kentaro ; Sotani, Hajime ; Sugiyama, Naoshi ; Suwa, Yudai ; Suzuki, Rieko ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Fuminobu ; Takahashi, Kakeru ; Takahashi, Keitaro ; Takahashi, Ryutaro ; Takahashi, Ryuichi ; Takahashi, Tadayuki ; Takahashi, Hirotaka ; Akiteru, Takamori ; Takano, Tadashi ; Taniguchi, Keisuke ; Taruya, Atsushi ; Tashiro, Hiroyuki ; Torii, Yasuo ; Toyoshima, Morio ; Tsujikawa, Shinji ; Tsunesada, Yoshiki ; Ueda, Akitoshi ; Ueda, Ken Ichi ; Utashima, Masayoshi ; Wakabayashi, Yaka ; Yamakawa, Hiroshi ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yokoyama, Jun'ichi ; Yoo, Chul Moon ; Yoshida, Shijun ; Yoshino, Taizoh. / DECIGO pathfinder. In: Classical and Quantum Gravity. 2009 ; Vol. 26, No. 9.
@article{8d583c379da045f1a54ec0b3401271c8,
title = "DECIGO pathfinder",
abstract = "DECIGO pathfinder (DPF) is a milestone satellite mission for DECIGO (DECihertz Interferometer Gravitational wave Observatory), which is a future space gravitational wave antenna. DECIGO is expected to provide fruitful insights into the universe, particularly about dark energy, the formation mechanism of supermassive black holes and the inflation of the universe. Since DECIGO will be an extremely challenging mission, which will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation, it is important to increase the technical feasibility of DECIGO before its planned launch in 2024. Thus, we are planning to launch two milestone missions: DPF and pre-DECIGO. In this paper, we review the conceptual design and current status of the first milestone mission, DPF.",
author = "Masaki Ando and Seiji Kawamura and Shuichi Sato and Takashi Nakamura and Kimio Tsubono and Akito Araya and Ikkoh Funaki and Kunihito Ioka and Nobuyuki Kanda and Shigenori Moriwaki and Mitsuru Musha and Kazuhiro Nakazawa and Kenji Numata and Sakai, {Shin Ichiro} and Naoki Seto and Takeshi Takashima and Takahiro Tanaka and Kazuhiro Agatsuma and Aoyanagi, {Koh Suke} and Koji Arai and Hideki Asada and Yoichi Aso and Takeshi Chiba and Toshikazu Ebisuzaki and Yumiko Ejiri and Motohiro Enoki and Yoshiharu Eriguchi and Fujimoto, {Masa Katsu} and Ryuichi Fujita and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Katsuhiko Ganzu and Tomohiro Harada and Tatsuaki Hashimoto and Kazuhiro Hayama and Wataru Hikida and Yoshiaki Himemoto and Hisashi Hirabayashi and Takashi Hiramatsu and Hong, {Feng Lei} and Hideyuki Horisawa and Mizuhiko Hosokawa and Kiyotomo Ichiki and Takeshi Ikegami and Inoue, {Kaiki T.} and Koji Ishidoshiro and Hideki Ishihara and Takehiko Ishikawa and Hideharu Ishizaki and Hiroyuki Ito and Yousuke Itoh and Nobuki Kawashima and Fumiko Kawazoe and Naoko Kishimoto and Kenta Kiuchi and Shiho Kobayashi and Kazunori Kohri and Hiroyuki Koizumi and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Wataru Kokuyama and Kei Kotake and Yoshihide Kozai and Hideaki Kudoh and Hiroo Kunimori and Hitoshi Kuninaka and Kazuaki Kuroda and Maeda, {Kei Ichi} and Hideo Matsuhara and Yasushi Mino and Osamu Miyakawa and Shinji Miyoki and Mutsuko Morimoto and Tomoko Morioka and Toshiyuki Morisawa and Shinji Mukohyama and Shigeo Nagano and Isao Naito and Kouji Nakamura and Hiroyuki Nakano and Kenichi Nakao and Shinichi Nakasuka and Yoshinori Nakayama and Erina Nishida and Kazutaka Nishiyama and Atsushi Nishizawa and Yoshito Niwa and Taiga Noumi and Yoshiyuki Obuchi and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Masashi Ohkawa and Norio Okada and Kouji Onozato and Kenichi Oohara and Norichika Sago and Motoyuki Saijo and Masaaki Sakagami and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Takashi Sato and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Kentaro Somiya and Hajime Sotani and Naoshi Sugiyama and Yudai Suwa and Rieko Suzuki and Hideyuki Tagoshi and Fuminobu Takahashi and Kakeru Takahashi and Keitaro Takahashi and Ryutaro Takahashi and Ryuichi Takahashi and Tadayuki Takahashi and Hirotaka Takahashi and Takamori Akiteru and Tadashi Takano and Keisuke Taniguchi and Atsushi Taruya and Hiroyuki Tashiro and Yasuo Torii and Morio Toyoshima and Shinji Tsujikawa and Yoshiki Tsunesada and Akitoshi Ueda and Ueda, {Ken Ichi} and Masayoshi Utashima and Yaka Wakabayashi and Hiroshi Yamakawa and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Jun'ichi Yokoyama and Yoo, {Chul Moon} and Shijun Yoshida and Taizoh Yoshino",
year = "2009",
month = "5",
day = "7",
doi = "10.1088/0264-9381/26/9/094019",
language = "English",
volume = "26",
journal = "Classical and Quantum Gravity",
issn = "0264-9381",
publisher = "IOP Publishing Ltd.",
number = "9",

}

TY - JOUR

T1 - DECIGO pathfinder

AU - Ando, Masaki

AU - Kawamura, Seiji

AU - Sato, Shuichi

AU - Nakamura, Takashi

AU - Tsubono, Kimio

AU - Araya, Akito

AU - Funaki, Ikkoh

AU - Ioka, Kunihito

AU - Kanda, Nobuyuki

AU - Moriwaki, Shigenori

AU - Musha, Mitsuru

AU - Nakazawa, Kazuhiro

AU - Numata, Kenji

AU - Sakai, Shin Ichiro

AU - Seto, Naoki

AU - Takashima, Takeshi

AU - Tanaka, Takahiro

AU - Agatsuma, Kazuhiro

AU - Aoyanagi, Koh Suke

AU - Arai, Koji

AU - Asada, Hideki

AU - Aso, Yoichi

AU - Chiba, Takeshi

AU - Ebisuzaki, Toshikazu

AU - Ejiri, Yumiko

AU - Enoki, Motohiro

AU - Eriguchi, Yoshiharu

AU - Fujimoto, Masa Katsu

AU - Fujita, Ryuichi

AU - Fukushima, Mitsuhiro

AU - Futamase, Toshifumi

AU - Ganzu, Katsuhiko

AU - Harada, Tomohiro

AU - Hashimoto, Tatsuaki

AU - Hayama, Kazuhiro

AU - Hikida, Wataru

AU - Himemoto, Yoshiaki

AU - Hirabayashi, Hisashi

AU - Hiramatsu, Takashi

AU - Hong, Feng Lei

AU - Horisawa, Hideyuki

AU - Hosokawa, Mizuhiko

AU - Ichiki, Kiyotomo

AU - Ikegami, Takeshi

AU - Inoue, Kaiki T.

AU - Ishidoshiro, Koji

AU - Ishihara, Hideki

AU - Ishikawa, Takehiko

AU - Ishizaki, Hideharu

AU - Ito, Hiroyuki

AU - Itoh, Yousuke

AU - Kawashima, Nobuki

AU - Kawazoe, Fumiko

AU - Kishimoto, Naoko

AU - Kiuchi, Kenta

AU - Kobayashi, Shiho

AU - Kohri, Kazunori

AU - Koizumi, Hiroyuki

AU - Kojima, Yasufumi

AU - Kokeyama, Keiko

AU - Kokuyama, Wataru

AU - Kotake, Kei

AU - Kozai, Yoshihide

AU - Kudoh, Hideaki

AU - Kunimori, Hiroo

AU - Kuninaka, Hitoshi

AU - Kuroda, Kazuaki

AU - Maeda, Kei Ichi

AU - Matsuhara, Hideo

AU - Mino, Yasushi

AU - Miyakawa, Osamu

AU - Miyoki, Shinji

AU - Morimoto, Mutsuko

AU - Morioka, Tomoko

AU - Morisawa, Toshiyuki

AU - Mukohyama, Shinji

AU - Nagano, Shigeo

AU - Naito, Isao

AU - Nakamura, Kouji

AU - Nakano, Hiroyuki

AU - Nakao, Kenichi

AU - Nakasuka, Shinichi

AU - Nakayama, Yoshinori

AU - Nishida, Erina

AU - Nishiyama, Kazutaka

AU - Nishizawa, Atsushi

AU - Niwa, Yoshito

AU - Noumi, Taiga

AU - Obuchi, Yoshiyuki

AU - Ohashi, Masatake

AU - Ohishi, Naoko

AU - Ohkawa, Masashi

AU - Okada, Norio

AU - Onozato, Kouji

AU - Oohara, Kenichi

AU - Sago, Norichika

AU - Saijo, Motoyuki

AU - Sakagami, Masaaki

AU - Sakata, Shihori

AU - Sasaki, Misao

AU - Sato, Takashi

AU - Shibata, Masaru

AU - Shinkai, Hisaaki

AU - Somiya, Kentaro

AU - Sotani, Hajime

AU - Sugiyama, Naoshi

AU - Suwa, Yudai

AU - Suzuki, Rieko

AU - Tagoshi, Hideyuki

AU - Takahashi, Fuminobu

AU - Takahashi, Kakeru

AU - Takahashi, Keitaro

AU - Takahashi, Ryutaro

AU - Takahashi, Ryuichi

AU - Takahashi, Tadayuki

AU - Takahashi, Hirotaka

AU - Akiteru, Takamori

AU - Takano, Tadashi

AU - Taniguchi, Keisuke

AU - Taruya, Atsushi

AU - Tashiro, Hiroyuki

AU - Torii, Yasuo

AU - Toyoshima, Morio

AU - Tsujikawa, Shinji

AU - Tsunesada, Yoshiki

AU - Ueda, Akitoshi

AU - Ueda, Ken Ichi

AU - Utashima, Masayoshi

AU - Wakabayashi, Yaka

AU - Yamakawa, Hiroshi

AU - Yamamoto, Kazuhiro

AU - Yamazaki, Toshitaka

AU - Yokoyama, Jun'ichi

AU - Yoo, Chul Moon

AU - Yoshida, Shijun

AU - Yoshino, Taizoh

PY - 2009/5/7

Y1 - 2009/5/7

N2 - DECIGO pathfinder (DPF) is a milestone satellite mission for DECIGO (DECihertz Interferometer Gravitational wave Observatory), which is a future space gravitational wave antenna. DECIGO is expected to provide fruitful insights into the universe, particularly about dark energy, the formation mechanism of supermassive black holes and the inflation of the universe. Since DECIGO will be an extremely challenging mission, which will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation, it is important to increase the technical feasibility of DECIGO before its planned launch in 2024. Thus, we are planning to launch two milestone missions: DPF and pre-DECIGO. In this paper, we review the conceptual design and current status of the first milestone mission, DPF.

AB - DECIGO pathfinder (DPF) is a milestone satellite mission for DECIGO (DECihertz Interferometer Gravitational wave Observatory), which is a future space gravitational wave antenna. DECIGO is expected to provide fruitful insights into the universe, particularly about dark energy, the formation mechanism of supermassive black holes and the inflation of the universe. Since DECIGO will be an extremely challenging mission, which will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation, it is important to increase the technical feasibility of DECIGO before its planned launch in 2024. Thus, we are planning to launch two milestone missions: DPF and pre-DECIGO. In this paper, we review the conceptual design and current status of the first milestone mission, DPF.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=77955182093&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=77955182093&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1088/0264-9381/26/9/094019

DO - 10.1088/0264-9381/26/9/094019

M3 - Article

AN - SCOPUS:77955182093

VL - 26

JO - Classical and Quantum Gravity

JF - Classical and Quantum Gravity

SN - 0264-9381

IS - 9

M1 - 094019

ER -