Decigo: The japanese space gravitational wave antenna

Masaki Ando, Seiji Kawamura, Takashi Nakamura, Naoki Seto, Kimio Tsubono, Kenji Numata, Ryuichi Takahashi, Mitsuru Musha, Ken Ichi Ueda, Ikkoh Funaki, Shigenori Moriwaki, Takeshi Takashima, Shin Ichiro Sakai, Takashi Sato, Nobuyuki Kanda, Shigeo Nagano, Mizuhiko Hosokawa, Takehiko Ishikawa, Shuichi Sato, Yoichi AsoMutsuko Morimoto, Kazuhiro Agatsuma, Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Yuta Arase, Akito Araya, Hideki Asada, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Feng Lei Hong, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Hideyuki Horisawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Kunihito Ioka, Koji Ishidoshiro, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Shogo Kamagasako, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Hiroyuki Kirihara, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Werner Klaus, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Jun Ichi Miura, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Isao Naito, Noriyasu Nakagawa, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Akira Okutomi, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Hideyuki Tagoshi, Tadayuki Takahashi, Ryutaro Takahashi, Kakeru Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Mitsuru Tokuda, Masao Tokunari, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Masayoshi Utashima, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Juntchi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.

Original languageEnglish
Title of host publication11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity
Pages2393-2397
Number of pages5
Publication statusPublished - 2008 Dec 1
Externally publishedYes
Event11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories, MG 2006 - Berlin, Germany
Duration: 2006 Jul 232006 Jul 29

Publication series

Name11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity

Conference

Conference11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories, MG 2006
CountryGermany
CityBerlin
Period06/7/2306/7/29

Fingerprint

gravitational wave antennas
gravitational waves
observatories
interferometers
spacecraft
Fabry-Perot interferometers
research and development
astronomy
drag
sensitivity

Keywords

  • Astronomy
  • DECIGO
  • Gravitational waves
  • Space Mission

ASJC Scopus subject areas

  • Nuclear and High Energy Physics

Cite this

Ando, M., Kawamura, S., Nakamura, T., Seto, N., Tsubono, K., Numata, K., ... Yoshino, T. (2008). Decigo: The japanese space gravitational wave antenna. In 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity (pp. 2393-2397). (11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity).

Decigo : The japanese space gravitational wave antenna. / Ando, Masaki; Kawamura, Seiji; Nakamura, Takashi; Seto, Naoki; Tsubono, Kimio; Numata, Kenji; Takahashi, Ryuichi; Musha, Mitsuru; Ueda, Ken Ichi; Funaki, Ikkoh; Moriwaki, Shigenori; Takashima, Takeshi; Sakai, Shin Ichiro; Sato, Takashi; Kanda, Nobuyuki; Nagano, Shigeo; Hosokawa, Mizuhiko; Ishikawa, Takehiko; Sato, Shuichi; Aso, Yoichi; Morimoto, Mutsuko; Agatsuma, Kazuhiro; Akutsu, Tomomi; Akutsu, Tomotada; Aoyanagi, Koh Suke; Arai, Koji; Arase, Yuta; Araya, Akito; Asada, Hideki; Chiba, Takeshi; Ebisuzaki, Toshikazu; Enoki, Motohiro; Eriguchi, Yoshiharu; Hong, Feng Lei; Fujimoto, Masa Katsu; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Ganzu, Katsuhiko; Harada, Tomohiro; Hashimoto, Tatsuaki; Hayama, Kazuhiro; Hikida, Wataru; Himemoto, Yoshiaki; Hirabayashi, Hisashi; Hiramatsu, Takashi; Horisawa, Hideyuki; Ichiki, Kiyotomo; Ikegami, Takeshi; Inoue, Kaiki T.; Ioka, Kunihito; Ishidoshiro, Koji; Ito, Hiroyuki; Itoh, Yousuke; Kamagasako, Shogo; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kirihara, Hiroyuki; Kishimoto, Naoko; Kiuchi, Kenta; Klaus, Werner; Kobayashi, Shiho; Kohri, Kazunori; Koizumi, Hiroyuki; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kokuyama, Wataru; Kotake, Kei; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kunimori, Hiroo; Kuninaka, Hitoshi; Kuroda, Kazuaki; Maeda, Kei Ichi; Matsuhara, Hideo; Mino, Yasushi; Miura, Jun Ichi; Miyakawa, Osamu; Miyoki, Shinji; Morioka, Tomoko; Morisawa, Toshiyuki; Mukohyama, Shinji; Naito, Isao; Nakagawa, Noriyasu; Nakamura, Kouji; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Kenichi; Nakasuka, Shinichi; Nakayama, Yoshinori; Nishida, Erina; Nishiyama, Kazutaka; Nishizawa, Atsushi; Niwa, Yoshito; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Ohkawa, Masashi; Okutomi, Akira; Onozato, Kouji; Oohara, Kenichi; Sago, Norichika; Saijo, Motoyuki; Sakagami, Masaaki; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Somiya, Kentaro; Sotani, Hajime; Sugiyama, Naoshi; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Tadayuki; Takahashi, Ryutaro; Takahashi, Kakeru; Takahashi, Hirotaka; Akiteru, Takamori; Takano, Tadashi; Tanaka, Takahiro; Taniguchi, Keisuke; Taruya, Atsushi; Tashiro, Hiroyuki; Tokuda, Mitsuru; Tokunari, Masao; Toyoshima, Morio; Tsujikawa, Shinji; Tsunesada, Yoshiki; Utashima, Masayoshi; Yamakawa, Hiroshi; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yokoyama, Juntchi; Yoo, Chul Moon; Yoshida, Shijun; Yoshino, Taizoh.

11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity. 2008. p. 2393-2397 (11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Ando, M, Kawamura, S, Nakamura, T, Seto, N, Tsubono, K, Numata, K, Takahashi, R, Musha, M, Ueda, KI, Funaki, I, Moriwaki, S, Takashima, T, Sakai, SI, Sato, T, Kanda, N, Nagano, S, Hosokawa, M, Ishikawa, T, Sato, S, Aso, Y, Morimoto, M, Agatsuma, K, Akutsu, T, Akutsu, T, Aoyanagi, KS, Arai, K, Arase, Y, Araya, A, Asada, H, Chiba, T, Ebisuzaki, T, Enoki, M, Eriguchi, Y, Hong, FL, Fujimoto, MK, Fukushima, M, Futamase, T, Ganzu, K, Harada, T, Hashimoto, T, Hayama, K, Hikida, W, Himemoto, Y, Hirabayashi, H, Hiramatsu, T, Horisawa, H, Ichiki, K, Ikegami, T, Inoue, KT, Ioka, K, Ishidoshiro, K, Ito, H, Itoh, Y, Kamagasako, S, Kawashima, N, Kawazoe, F, Kirihara, H, Kishimoto, N, Kiuchi, K, Klaus, W, Kobayashi, S, Kohri, K, Koizumi, H, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kokuyama, W, Kotake, K, Kozai, Y, Kudoh, H, Kunimori, H, Kuninaka, H, Kuroda, K, Maeda, KI, Matsuhara, H, Mino, Y, Miura, JI, Miyakawa, O, Miyoki, S, Morioka, T, Morisawa, T, Mukohyama, S, Naito, I, Nakagawa, N, Nakamura, K, Nakano, H, Nakao, K, Nakasuka, S, Nakayama, Y, Nishida, E, Nishiyama, K, Nishizawa, A, Niwa, Y, Ohashi, M, Ohishi, N, Ohkawa, M, Okutomi, A, Onozato, K, Oohara, K, Sago, N, Saijo, M, Sakagami, M, Sakata, S, Sasaki, M, Shibata, M, Shinkai, H, Somiya, K, Sotani, H, Sugiyama, N, Tagoshi, H, Takahashi, T, Takahashi, R, Takahashi, K, Takahashi, H, Akiteru, T, Takano, T, Tanaka, T, Taniguchi, K, Taruya, A, Tashiro, H, Tokuda, M, Tokunari, M, Toyoshima, M, Tsujikawa, S, Tsunesada, Y, Utashima, M, Yamakawa, H, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yokoyama, J, Yoo, CM, Yoshida, S & Yoshino, T 2008, Decigo: The japanese space gravitational wave antenna. in 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity. 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity, pp. 2393-2397, 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories, MG 2006, Berlin, Germany, 06/7/23.
Ando M, Kawamura S, Nakamura T, Seto N, Tsubono K, Numata K et al. Decigo: The japanese space gravitational wave antenna. In 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity. 2008. p. 2393-2397. (11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity).
Ando, Masaki ; Kawamura, Seiji ; Nakamura, Takashi ; Seto, Naoki ; Tsubono, Kimio ; Numata, Kenji ; Takahashi, Ryuichi ; Musha, Mitsuru ; Ueda, Ken Ichi ; Funaki, Ikkoh ; Moriwaki, Shigenori ; Takashima, Takeshi ; Sakai, Shin Ichiro ; Sato, Takashi ; Kanda, Nobuyuki ; Nagano, Shigeo ; Hosokawa, Mizuhiko ; Ishikawa, Takehiko ; Sato, Shuichi ; Aso, Yoichi ; Morimoto, Mutsuko ; Agatsuma, Kazuhiro ; Akutsu, Tomomi ; Akutsu, Tomotada ; Aoyanagi, Koh Suke ; Arai, Koji ; Arase, Yuta ; Araya, Akito ; Asada, Hideki ; Chiba, Takeshi ; Ebisuzaki, Toshikazu ; Enoki, Motohiro ; Eriguchi, Yoshiharu ; Hong, Feng Lei ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Ganzu, Katsuhiko ; Harada, Tomohiro ; Hashimoto, Tatsuaki ; Hayama, Kazuhiro ; Hikida, Wataru ; Himemoto, Yoshiaki ; Hirabayashi, Hisashi ; Hiramatsu, Takashi ; Horisawa, Hideyuki ; Ichiki, Kiyotomo ; Ikegami, Takeshi ; Inoue, Kaiki T. ; Ioka, Kunihito ; Ishidoshiro, Koji ; Ito, Hiroyuki ; Itoh, Yousuke ; Kamagasako, Shogo ; Kawashima, Nobuki ; Kawazoe, Fumiko ; Kirihara, Hiroyuki ; Kishimoto, Naoko ; Kiuchi, Kenta ; Klaus, Werner ; Kobayashi, Shiho ; Kohri, Kazunori ; Koizumi, Hiroyuki ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kokuyama, Wataru ; Kotake, Kei ; Kozai, Yoshihide ; Kudoh, Hideaki ; Kunimori, Hiroo ; Kuninaka, Hitoshi ; Kuroda, Kazuaki ; Maeda, Kei Ichi ; Matsuhara, Hideo ; Mino, Yasushi ; Miura, Jun Ichi ; Miyakawa, Osamu ; Miyoki, Shinji ; Morioka, Tomoko ; Morisawa, Toshiyuki ; Mukohyama, Shinji ; Naito, Isao ; Nakagawa, Noriyasu ; Nakamura, Kouji ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Kenichi ; Nakasuka, Shinichi ; Nakayama, Yoshinori ; Nishida, Erina ; Nishiyama, Kazutaka ; Nishizawa, Atsushi ; Niwa, Yoshito ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Ohkawa, Masashi ; Okutomi, Akira ; Onozato, Kouji ; Oohara, Kenichi ; Sago, Norichika ; Saijo, Motoyuki ; Sakagami, Masaaki ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Somiya, Kentaro ; Sotani, Hajime ; Sugiyama, Naoshi ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Tadayuki ; Takahashi, Ryutaro ; Takahashi, Kakeru ; Takahashi, Hirotaka ; Akiteru, Takamori ; Takano, Tadashi ; Tanaka, Takahiro ; Taniguchi, Keisuke ; Taruya, Atsushi ; Tashiro, Hiroyuki ; Tokuda, Mitsuru ; Tokunari, Masao ; Toyoshima, Morio ; Tsujikawa, Shinji ; Tsunesada, Yoshiki ; Utashima, Masayoshi ; Yamakawa, Hiroshi ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yokoyama, Juntchi ; Yoo, Chul Moon ; Yoshida, Shijun ; Yoshino, Taizoh. / Decigo : The japanese space gravitational wave antenna. 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity. 2008. pp. 2393-2397 (11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity).
@inproceedings{f4348be3d04e4077b8748bb3caee9d48,
title = "Decigo: The japanese space gravitational wave antenna",
abstract = "DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.",
keywords = "Astronomy, DECIGO, Gravitational waves, Space Mission",
author = "Masaki Ando and Seiji Kawamura and Takashi Nakamura and Naoki Seto and Kimio Tsubono and Kenji Numata and Ryuichi Takahashi and Mitsuru Musha and Ueda, {Ken Ichi} and Ikkoh Funaki and Shigenori Moriwaki and Takeshi Takashima and Sakai, {Shin Ichiro} and Takashi Sato and Nobuyuki Kanda and Shigeo Nagano and Mizuhiko Hosokawa and Takehiko Ishikawa and Shuichi Sato and Yoichi Aso and Mutsuko Morimoto and Kazuhiro Agatsuma and Tomomi Akutsu and Tomotada Akutsu and Aoyanagi, {Koh Suke} and Koji Arai and Yuta Arase and Akito Araya and Hideki Asada and Takeshi Chiba and Toshikazu Ebisuzaki and Motohiro Enoki and Yoshiharu Eriguchi and Hong, {Feng Lei} and Fujimoto, {Masa Katsu} and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Katsuhiko Ganzu and Tomohiro Harada and Tatsuaki Hashimoto and Kazuhiro Hayama and Wataru Hikida and Yoshiaki Himemoto and Hisashi Hirabayashi and Takashi Hiramatsu and Hideyuki Horisawa and Kiyotomo Ichiki and Takeshi Ikegami and Inoue, {Kaiki T.} and Kunihito Ioka and Koji Ishidoshiro and Hiroyuki Ito and Yousuke Itoh and Shogo Kamagasako and Nobuki Kawashima and Fumiko Kawazoe and Hiroyuki Kirihara and Naoko Kishimoto and Kenta Kiuchi and Werner Klaus and Shiho Kobayashi and Kazunori Kohri and Hiroyuki Koizumi and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Wataru Kokuyama and Kei Kotake and Yoshihide Kozai and Hideaki Kudoh and Hiroo Kunimori and Hitoshi Kuninaka and Kazuaki Kuroda and Maeda, {Kei Ichi} and Hideo Matsuhara and Yasushi Mino and Miura, {Jun Ichi} and Osamu Miyakawa and Shinji Miyoki and Tomoko Morioka and Toshiyuki Morisawa and Shinji Mukohyama and Isao Naito and Noriyasu Nakagawa and Kouji Nakamura and Hiroyuki Nakano and Kenichi Nakao and Shinichi Nakasuka and Yoshinori Nakayama and Erina Nishida and Kazutaka Nishiyama and Atsushi Nishizawa and Yoshito Niwa and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Masashi Ohkawa and Akira Okutomi and Kouji Onozato and Kenichi Oohara and Norichika Sago and Motoyuki Saijo and Masaaki Sakagami and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Kentaro Somiya and Hajime Sotani and Naoshi Sugiyama and Hideyuki Tagoshi and Tadayuki Takahashi and Ryutaro Takahashi and Kakeru Takahashi and Hirotaka Takahashi and Takamori Akiteru and Tadashi Takano and Takahiro Tanaka and Keisuke Taniguchi and Atsushi Taruya and Hiroyuki Tashiro and Mitsuru Tokuda and Masao Tokunari and Morio Toyoshima and Shinji Tsujikawa and Yoshiki Tsunesada and Masayoshi Utashima and Hiroshi Yamakawa and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Juntchi Yokoyama and Yoo, {Chul Moon} and Shijun Yoshida and Taizoh Yoshino",
year = "2008",
month = "12",
day = "1",
language = "English",
isbn = "9812834265",
series = "11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity",
pages = "2393--2397",
booktitle = "11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity",

}

TY - GEN

T1 - Decigo

T2 - The japanese space gravitational wave antenna

AU - Ando, Masaki

AU - Kawamura, Seiji

AU - Nakamura, Takashi

AU - Seto, Naoki

AU - Tsubono, Kimio

AU - Numata, Kenji

AU - Takahashi, Ryuichi

AU - Musha, Mitsuru

AU - Ueda, Ken Ichi

AU - Funaki, Ikkoh

AU - Moriwaki, Shigenori

AU - Takashima, Takeshi

AU - Sakai, Shin Ichiro

AU - Sato, Takashi

AU - Kanda, Nobuyuki

AU - Nagano, Shigeo

AU - Hosokawa, Mizuhiko

AU - Ishikawa, Takehiko

AU - Sato, Shuichi

AU - Aso, Yoichi

AU - Morimoto, Mutsuko

AU - Agatsuma, Kazuhiro

AU - Akutsu, Tomomi

AU - Akutsu, Tomotada

AU - Aoyanagi, Koh Suke

AU - Arai, Koji

AU - Arase, Yuta

AU - Araya, Akito

AU - Asada, Hideki

AU - Chiba, Takeshi

AU - Ebisuzaki, Toshikazu

AU - Enoki, Motohiro

AU - Eriguchi, Yoshiharu

AU - Hong, Feng Lei

AU - Fujimoto, Masa Katsu

AU - Fukushima, Mitsuhiro

AU - Futamase, Toshifumi

AU - Ganzu, Katsuhiko

AU - Harada, Tomohiro

AU - Hashimoto, Tatsuaki

AU - Hayama, Kazuhiro

AU - Hikida, Wataru

AU - Himemoto, Yoshiaki

AU - Hirabayashi, Hisashi

AU - Hiramatsu, Takashi

AU - Horisawa, Hideyuki

AU - Ichiki, Kiyotomo

AU - Ikegami, Takeshi

AU - Inoue, Kaiki T.

AU - Ioka, Kunihito

AU - Ishidoshiro, Koji

AU - Ito, Hiroyuki

AU - Itoh, Yousuke

AU - Kamagasako, Shogo

AU - Kawashima, Nobuki

AU - Kawazoe, Fumiko

AU - Kirihara, Hiroyuki

AU - Kishimoto, Naoko

AU - Kiuchi, Kenta

AU - Klaus, Werner

AU - Kobayashi, Shiho

AU - Kohri, Kazunori

AU - Koizumi, Hiroyuki

AU - Kojima, Yasufumi

AU - Kokeyama, Keiko

AU - Kokuyama, Wataru

AU - Kotake, Kei

AU - Kozai, Yoshihide

AU - Kudoh, Hideaki

AU - Kunimori, Hiroo

AU - Kuninaka, Hitoshi

AU - Kuroda, Kazuaki

AU - Maeda, Kei Ichi

AU - Matsuhara, Hideo

AU - Mino, Yasushi

AU - Miura, Jun Ichi

AU - Miyakawa, Osamu

AU - Miyoki, Shinji

AU - Morioka, Tomoko

AU - Morisawa, Toshiyuki

AU - Mukohyama, Shinji

AU - Naito, Isao

AU - Nakagawa, Noriyasu

AU - Nakamura, Kouji

AU - Nakano, Hiroyuki

AU - Nakao, Kenichi

AU - Nakasuka, Shinichi

AU - Nakayama, Yoshinori

AU - Nishida, Erina

AU - Nishiyama, Kazutaka

AU - Nishizawa, Atsushi

AU - Niwa, Yoshito

AU - Ohashi, Masatake

AU - Ohishi, Naoko

AU - Ohkawa, Masashi

AU - Okutomi, Akira

AU - Onozato, Kouji

AU - Oohara, Kenichi

AU - Sago, Norichika

AU - Saijo, Motoyuki

AU - Sakagami, Masaaki

AU - Sakata, Shihori

AU - Sasaki, Misao

AU - Shibata, Masaru

AU - Shinkai, Hisaaki

AU - Somiya, Kentaro

AU - Sotani, Hajime

AU - Sugiyama, Naoshi

AU - Tagoshi, Hideyuki

AU - Takahashi, Tadayuki

AU - Takahashi, Ryutaro

AU - Takahashi, Kakeru

AU - Takahashi, Hirotaka

AU - Akiteru, Takamori

AU - Takano, Tadashi

AU - Tanaka, Takahiro

AU - Taniguchi, Keisuke

AU - Taruya, Atsushi

AU - Tashiro, Hiroyuki

AU - Tokuda, Mitsuru

AU - Tokunari, Masao

AU - Toyoshima, Morio

AU - Tsujikawa, Shinji

AU - Tsunesada, Yoshiki

AU - Utashima, Masayoshi

AU - Yamakawa, Hiroshi

AU - Yamamoto, Kazuhiro

AU - Yamazaki, Toshitaka

AU - Yokoyama, Juntchi

AU - Yoo, Chul Moon

AU - Yoshida, Shijun

AU - Yoshino, Taizoh

PY - 2008/12/1

Y1 - 2008/12/1

N2 - DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.

AB - DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.

KW - Astronomy

KW - DECIGO

KW - Gravitational waves

KW - Space Mission

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84892961472&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84892961472&partnerID=8YFLogxK

M3 - Conference contribution

AN - SCOPUS:84892961472

SN - 9812834265

SN - 9789812834263

T3 - 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity

SP - 2393

EP - 2397

BT - 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity

ER -