Diabetes mellitus: Executive summary of the Japan Atherosclerosis Society (JAS) guidelines for the diagnosis and prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases in Japan - 2012 version

Tamio Teramoto, Jun Sasaki, Shun Ishibashi, Sadatoshi Birou, Hiroyuki Daida, Seitaro Dohi, Genshi Egusa, Takafumi Hiro, Kazuhiko Hirobe, Mami Iida, Shinji Kihara, Makoto Kinoshita, Chizuko Maruyama, Takao Ohta, Tomonori Okamura, Shizuya Yamashita, Masayuki Yokode, Koutaro Yokote

Research output: Contribution to journalArticle

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Diabetes mellitus: Executive summary of the Japan Atherosclerosis Society (JAS) guidelines for the diagnosis and prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases in Japan - 2012 version'. Together they form a unique fingerprint.