Dividual plays experimental lab - An installation derived from dividual plays

Keina Konno, Richi Owaki, Yoshito Onishi, Ryo Kanda, [No Value] Sheep, Akiko Takeshita, Tsubasa Nishi, Naoko Shiomi, Kyle McDonald, Satoru Higa, Motoi Shimizu, Yosuke Sakai, Yasuaki Kakehi, Kazuhiro Jo, Yoko Ando, Kazunao Abe, Takayuki Ito

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dividual plays experimental lab - An installation derived from dividual plays'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science