Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2015

Hiroshi Fukui, Hidetsugu Saito, Yoshiyuki Ueno, Hirofumi Uto, Katsutoshi Obara, Isao Sakaida, Akitaka Shibuya, Masataka Seike, Sumiko Nagoshi, Makoto Segawa, Hirohito Tsubouchi, Hisataka Moriwaki, Akinobu Kato, Etsuko Hashimoto, Kojiro Michitaka, Toshikazu Murawaki, Kentaro Sugano, Mamoru Watanabe, Tooru Shimosegawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

147 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2015'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences