Is hepatitis C virus cytopathic?

Tatehiro Kagawa, Hidetsugu Saito, Shinichiro Tada, Satoshi Tsunematsu, Toshio Morizane, Masaharu Tsuchiya

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Is hepatitis C virus cytopathic?'. Together they form a unique fingerprint.