Optical memories

Minoru Takeda, Satoru Higashino, Shuichi Ichiura, Mitsuru Irie, Ryuichi Katayama, Takashi Kikukawa, Masashi Kuwahara, Hiroshi Nishiwaki, Toshiharu Saiki, Tsutomu Shimura, Shogo Yagi

    Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Optical memories'. Together they form a unique fingerprint.