Possible model for successful care: Burden of caregivers of centenarians [5]

Kanoko Nishikawa, Yoshiko Harada, Junko Fujimori, Yoshinori Ebihara, Yasumichi Arai, Michiyo Takayama, Ken Yamamura, Susumu Nakazawa, Nobuyoshi Hirose, Yasuyuki Gondo, Hiroki Inagaki, Kimie Masui, Koji Kitagawa

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Possible model for successful care: Burden of caregivers of centenarians [5]'. Together they form a unique fingerprint.