Rho-kinase as a molecular target for insulin resistance and hypertension

Takeshi Kanda, Shu Wakino, Koichiro Homma, Kyoko Yoshioka, Satoru Tatematsu, Kazuhiro Hasegawa, Ichiro Takamatsu, Naoki Sugano, Koichi Hayashi, Takao Saruta

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

84 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Rho-kinase as a molecular target for insulin resistance and hypertension'. Together they form a unique fingerprint.