Rituximab-including combined modality treatment for primary thyroid lymphoma: An effective regimen for elderly patients (Thyroid (2014) 24, 6 (994-999))

Natsuko Watanabe, Hiroto Narimatsu, Jaeduk Yoshimura Noh, Yo Kunii, Koji Mukasa, Masako Matsumoto, Miho Suzuki, Kenichi Sekiya, Hidemi Ohye, Ai Yoshihara, Kenji Iwaku, Sakiko Kobayashi, Kaori Kameyama, Kazuhiko Kobayashi, Yoshitaka Nishikawa, Masahiro Kami, Kiminori Sugino, Koichi Ito

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Rituximab-including combined modality treatment for primary thyroid lymphoma: An effective regimen for elderly patients (Thyroid (2014) 24, 6 (994-999))'. Together they form a unique fingerprint.