Sex-Specific Grip Strength After Transcatheter Aortic Valve Replacement in Elderly Patients

Ai Kagase, Masanori Yamamoto, Tetsuro Shimura, Seiji Kano, Masanao Tsuzuki, Atsuko Kodama, Yutaka Koyama, Kenichi Shibata, Masahiko Hara, Norio Tada, Toru Naganuma, Motoharu Araki, Futoshi Yamanaka, Shinichi Shirai, Yusuke Watanabe, Kentaro Hayashida

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sex-Specific Grip Strength After Transcatheter Aortic Valve Replacement in Elderly Patients'. Together they form a unique fingerprint.