Special section on multi-carrier signal processing techniques for next generation mobile communications - Part 1

Akihisa Ushirokawa, Seiichi Sampei, Hiroyuki Tsuji, Mitsuru Uesugi, Eisuke Kudoh, Yasunori Iwanami, Hideyuki Uehara, Yasuyuki Oishi, Takeo Ohgane, Tomoaki Ohtsuki, Takashi Ohira, Shigeaki Ogose, Hideki Ochiai, Masaaki Katayama, Akihiro Shibuya, Satoshi Shimizu, Mutsumu Serizawa, Makoto Taromaru, Kazuhiko Fukawa, Toshiyuki MaeyamaRyu Miura, Kazuo Mori, Yasushi Yamao, Wu Gang, Mamoru Sawahashi, Kei Sakaguchi, Nevio Benvenuto, Yongnam Han, Arne Svensson, Li Chun Wang, Paul Wittke, Zhou Zheng, Stefan Keiser, Da Shan Shu, Fumiyuki Adachi

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Special section on multi-carrier signal processing techniques for next generation mobile communications - Part 1'. Together they form a unique fingerprint.