Utility of the reverse wire technique in multidetector computed tomography-guided percutaneous transluminal septal myocardial ablation

Yuichiro Maekawa, Masahiro Jinzaki, Atsushi Anzai, Keisuke Matsumura, Hikaru Tsuruta, Takashi Kawakami, Kentaro Hayashida, Shinsuke Yuasa, Mitsushige Murata, Masahiro Suzuki, Sachio Kuribayashi, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Utility of the reverse wire technique in multidetector computed tomography-guided percutaneous transluminal septal myocardial ablation'. Together they form a unique fingerprint.