A consideration for efficient unrelated hematopoietic stem cell source acquisition—from an experience of Japan

Satoshi Nishiwaki, Koichi Miyamura, Yoshinobu Kanda, Minoko Takanashi, Naoyuki Uchida, Takahiro Fukuda, Kazuhiro Ikegame, Kazuteru Ohashi, Tetsuya Eto, Yukiyasu Ozawa, Souichi Shiratori, Koji Iwato, Ken ichi Matsuoka, Michihiro Hidaka, Tatsuo Ichinohe, Yoshiko Atsuta, Yoshihisa Kodera, Shinichiro Okamoto

研究成果: Letter

元の言語English
ページ(範囲)657-660
ページ数4
ジャーナルBone Marrow Transplantation
55
発行部数3
DOI
出版物ステータスPublished - 2020 3 1

ASJC Scopus subject areas

  • Hematology
  • Transplantation

これを引用

Nishiwaki, S., Miyamura, K., Kanda, Y., Takanashi, M., Uchida, N., Fukuda, T., Ikegame, K., Ohashi, K., Eto, T., Ozawa, Y., Shiratori, S., Iwato, K., Matsuoka, K. I., Hidaka, M., Ichinohe, T., Atsuta, Y., Kodera, Y., & Okamoto, S. (2020). A consideration for efficient unrelated hematopoietic stem cell source acquisition—from an experience of Japan. Bone Marrow Transplantation, 55(3), 657-660. https://doi.org/10.1038/s41409-019-0542-0