[Curriculum for the board certified nephrologist (internal medicine)].

Hirokazu Imai, Toshiaki Monkawa, Takashi Wada, Yoshihide Fujigaki, Takafumi Ito, Yoshihiko Kanno, Hideyasu Kiyomoto, Masami Matsumura, Mamiko Ohara, Chie Saito, Keiko Uchida, Takashi Yasuda, Atsuhiro Yoshida

研究成果: Article

元の言語English
ページ(範囲)1074-1138
ページ数65
ジャーナルNihon Jinzo Gakkai shi
53
発行部数8
出版物ステータスPublished - 2011 12 1
外部発表Yes

ASJC Scopus subject areas

  • Nephrology

これを引用

Imai, H., Monkawa, T., Wada, T., Fujigaki, Y., Ito, T., Kanno, Y., Kiyomoto, H., Matsumura, M., Ohara, M., Saito, C., Uchida, K., Yasuda, T., & Yoshida, A. (2011). [Curriculum for the board certified nephrologist (internal medicine)]. Nihon Jinzo Gakkai shi, 53(8), 1074-1138.