Erratum: Sema3A regulates bone-mass accrual through sensory innervations (Nature (2013) 497 (490-493) DOI:10.1038/nature12115)

Toru Fukuda, Shu Takeda, Ren Xu, Hiroki Ochi, Satoko Sunamura, Tsuyoshi Sato, Shinsuke Shibata, Yutaka Yoshida, Zirong Gu, Ayako Kimura, Chengshan Ma, Cheng Xu, Waka Bando, Koji Fujita, Kenichi Shinomiya, Takashi Hirai, Yoshinori Asou, Mitsuhiro Enomoto, Hideyuki Okano, Atsushi OkawaHiroshi Itoh

研究成果: Comment/debate

元の言語English
ページ数1
ジャーナルNature
500
発行部数7464
DOI
出版物ステータスPublished - 2013 8 8

ASJC Scopus subject areas

  • General

これを引用

Fukuda, T., Takeda, S., Xu, R., Ochi, H., Sunamura, S., Sato, T., Shibata, S., Yoshida, Y., Gu, Z., Kimura, A., Ma, C., Xu, C., Bando, W., Fujita, K., Shinomiya, K., Hirai, T., Asou, Y., Enomoto, M., Okano, H., ... Itoh, H. (2013). Erratum: Sema3A regulates bone-mass accrual through sensory innervations (Nature (2013) 497 (490-493) DOI:10.1038/nature12115). Nature, 500(7464). https://doi.org/10.1038/nature12418